Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Органограм и организациони единици

 

Во музејот се содржани следниве организациони единици:

 

  1. Административна служба, во чиј состав влегува:

            1.1 Одделение за општи-правни работи, човечки ресурси, маркетинг и материјално-финансиски работи.

 

      2.Стручна служба, во чиј состав влегуваат:

           2.1.Одделение за геологија и палеонтологијa

           2.2.Одделение за инвертебрата;

           2.3 Одделение за ентомологија;

           2.4 Одделение за вертебрата;

           2.5 Одделение за орнитологија;

           2.6 Одделение за ботаника;

           2.7 Одделение за едукација и библиотека;

           2.8 Препараторско одделение;

3.Помошно-техничка служба.

Контакт

 

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000
Телефонски број: 02 3117 669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социjaлни мрежи