Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Природонаучен музеј на Северна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“

Контакт

Bull. Ilinden 86, Skopje 1000
Телефонски број: 02 3117 669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социални мрежи