Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 311 7669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Комерцијални услуги

 

     1.Издавање под закуп на сала за состаноци за 2021 година

Услуга Цена во денари
1 (еден) ден3.000.00
2 (два или повеќе денови)1.500.00

Напомена : Услугата се користи со предходно извршена уплата

     2. Издавање под закуп на сала за тематски изложби за 2021 година

Услуга Цена во денари
1 (еден) ден5.000.00
2 (два или повеќе денови)2.500.00

Напомена : Услугата се користи со предходно извршена уплата

 

     3.Цена на услуга: позајмица на музејски материјали и препарати во 2021 година

  • 000,00 денари за еден ден, за наплата на големи препарати
  • 200,00 денари за еден ден, за наплата на средни препарати
  • 600,00 денари за еден ден, за наплата на мали препарати

 

     4.Цена на услуга: снимање и фотографирање на музејски експонати

  • 000,00 денари со стручно толкување за 1 (еден) препарат (слика);
  • 000,00 денари без стручно толкување за 1 (еден) препарат (слика)

 

      Корисници на услугата можат да бидат надворешни физички и правни лица.

 

     5.Цена на услуга: одржување на роденденски забави во просториите на Музејот

  • 2.000,00 денари за изнајмување простор и стручно водство низ постојаните музејски поставки

Контакт

 

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000
Телефонски број: 02 311 7669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социални мрежи